Voorwaarden

Voorwaarden

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Zwembad van het jaar verkiezing 2015. De verkiezing wordt georganiseerd door VoteCompany BV gevestigd te Hilversum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54 72 21 28 (hierna: de organisatie). Alle stemmers en genomineerden verklaren zich akkoord te gaan met deze Algemene voorwaarden. 

 

Definities

1. Algemene voorwaarden: onderhavige voorwaarden. 

2. Stemmer: de natuurlijke persoon die een stem uitbrengt. 

3. Genomineerde: in Nederland of België statutair gevestigd zwembad waarop een stem kan worden uitgebracht.

4. Internetsite: http://www.zwembadvanhetjaar.nl  

 

Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op deelname aan de verkiezing als genomineerd zwembad, op het uitbrengen van een stem en ieder gebruik van de internetsite.

 

Deelname

Deelnemen aan de verkiezing als zwembad kan uitsluitend door aanmelding via www.zwembadvanhetjaar.nl/aanmelden danwel door rechtstreekse aanmelding bij Vote Company. Aan deelname zijn kosten verbonden zoals vermeld op de internetsite. Mocht een genomineerde onverhoopt niet (langer) genomineerd willen zijn, dan kan hiertoe een verzoek worden gedaan bij de organisatie.

 

Voorwaarden voor het uitbrengen van een stem 

Het uitbrengen van een stem is gratis. De minimale leeftijd om een stem uit te brengen is 18 jaar. De stemmer garandeert dat de door hem/haar opgegeven gegevens tijdens de stemprocedure correct, up-to-date en volledig zijn. De stemmer garandeert tevens dat hij/zij de gegevens naar waarheid en volledig invult.

 

De internetsite

De internetsite mag op geen enkele wijze (technisch) aangesproken, gebruikt of uitgelezen worden om automatisch te stemmen, data te kopiëren naar andere opslagmedia, om spam te versturen, of voor andere doelen, zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van de organisatie. 

 

Het gebruik van de internetsite komt voor eigen rekening en risico van de gebruiker. De aangeboden informatie is van algemene aard en aan verandering onderhevig. Bijgevolg kan de organisatie niet instaan voor de volledigheid en juistheid van de aangeboden informatie.

 

Kenmerken van het internet 

Op ieder moment kunnen zich storingen, vertragingen of andere ongeregeldheden voordoen met betrekking tot de informatievoorziening via internet in het algemeen en via de internetsite in het bijzonder, hieronder begrepen doch niet uitsluitend overdracht van virussen. De organisatie verwerpt iedere verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor directe, immateriële of indirecte schade waaronder begrepen gevolgschade en gederfde inkomsten die voortvloeit uit calamiteiten die het gevolg zijn van het gebruik van internet als medium voor informatieoverdracht.

 

Gebruikers van de internetsite zijn erop gewezen dat het versturen van informatie via email veiligheidsrisico’s met zich meebrengt. De organisatie aanvaardt nimmer verantwoordelijk en/of aansprakelijkheid voor enige schade in welke vorm dan ook, die het gevolg is van het door derden onderscheppen, gebruiken, misbruiken of wijzigen van door de organisatie en/of gebruikers via e-mail verzonden informatie.

 

Informatie van derden en hyperlinks 

Verwijzingen naar internetsite, informatie van derden of hyperlinks zijn bedoeld ter informatie van de gebruiker van de internetsite. Ondanks uiterste zorgvuldigheid bij het selecteren van informatie van derden en internetsite waarnaar verwezen wordt, kan de organisatie nimmer garanties bieden ten aanzien van deze informatie of hyperlinks. De organisatie verwerpt dan ook iedere verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die gebruiker lijdt ten gevolge van (het gebruik van) informatie van derden of hyperlinks.

 

Tell-a-friend

Via deze verkiezing kun je eenvoudig vrienden en bekenden een uitnodiging sturen om ook een stem uit te brengen. Het is echter niet gegarandeerd dat de uitnodiging daadwerkelijk aankomt. Die verantwoordelijkheid ligt bij de provider. De organisatie van de verkiezing raadt u aan voor de zekerheid ook een uitnodiging via uw e-mailaccount of social network te versturen. 

 

Cookies

Om de verkiezing en het stemproces goed te kunnen laten verlopen en waar nodig te kunnen verbeteren maakt de internetsite gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze internetsite wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Het is mogelijk om cookies uit te schakelen. Voor meer informatie over het accepteren van cookies, raadpleeg de helpfunctie van uw browser.

 

Onderhoud van en wijzigingen in de internetsite

De organisatie behoudt zich het recht voor de internetsite of onderdelen van de internetsite tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de internetsite. De organisatie zal wegens zodanige buitengebruikstelling van de internetsite nimmer tot enige schade jegens stemmers of genomineerden gehouden zijn.  

 

 

Stemprocedure

Er kan maximaal 1 keer via E-mail een stem uitgebracht worden. Er vinden regelmatig controles plaats van alle stemmen ter voorkoming van onrechtmatig uitgebrachte stemmen. Dit kunnen stemmen zijn die (semi-)automatisch zijn uitgebracht of waarbij veelvuldig gebruik is gemaakt van hetzelfde ip-adres danwel van oneigenlijke e-mailadressen (nagenoeg dezelfde e-mailadressen van dezelfde gratis domeinen, zogenaamde ‘wegwerp e-mailadressen’). Alleen uniek uitgebrachte en uniek bevestigde stemmen via duurzame, persoonlijke e-mailadressen tellen mee, waarbij op basis van de stemgegevens het duidelijk is dat het om de stem gaat van een uniek persoon. 

 

Daarnaast wordt ook gekeken of er sprake is van een sportieve deelname aan de verkiezing door genomineerden. Stemmen met zeer lage rapportcijfers die worden uitgebracht op andere genomineerden worden verwijderd en ook dit kan gevolgen hebben voor een genomineerde. De organisatie heeft het recht om bij het vermoeden van fraude of misbruik of onsportieve deelname aan de verkiezing, zonder opgaaf van redenen een genomineerde te diskwalificeren, de deelname van een genomineerde te blokkeren en/of stemmen niet mee te tellen.

 

Persoonsgegevens 

De organisatie respecteert de privacy van de personen die aan de verkiezing meedoen. De organisatie zal er zorg voor dragen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens zal worden behandeld. De gegevens die nodig zijn om je stem uit te kunnen brengen worden eigendom van de organisatie. De organisatie kan deze informatie publiceren danwel beschikbaar stellen aan onder meer, maar niet uitsluitend, genomineerden en partners van de verkiezing. De partners van de verkiezing zijn terug te vinden op de internetsite. Op grond van de wet kunt u de organisatie met redelijke tussenpozen vragen welke gegevens er over u bij de organisatie bekend zijn. U kunt ons altijd corrigeren als er onjuistheden staan in de ingevoerde gegevens. Een verzoek tot inzage in of correctie van gegevens kunt u aan ons doen via de contactgegevens zoals vermeld op de internetsite.

 

Rapportages

De organisatie is gerechtigd om genomineerden inzicht te bieden in de door stemmers gegeven rapportcijfers, verbeterpunten en opmerkingen. Deze rapportages bevatten alleen geaggregeerde en niet tot individuele personen herleidbare informatie.

 

Aansprakelijkheid

De organisatie en haar partners kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige uit deze Verkiezing voortvloeiende schade. Iedere verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor directe, immateriële of indirecte schade waaronder begrepen gevolgschade en gederfde inkomsten die het gevolg is van het verlenen van toegang tot, dan wel het gebruik maken van de internetsite en/of het uitbrengen van een stem wordt door de organisatie uitdrukkelijk verworpen. Onder geen beding kan de organisatieverantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gehouden voor de onjuistheid, onvolledigheid of ongeldigheid van de informatie op de internetsite.

 

Intellectueel

Op de verkiezing, het uiterlijk, de samenstelling en de techniek van de internetsite rusten intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan de organisatie en/of een der gelieerde partners. Alle aangeboden informatie, waaronder teksten, grafisch materiaal, logo’s alsmede beeld- en geluidsmateriaal, is auteursrechtelijk beschermd. Het is gebruikers onder geen beding of voorwaarde toegestaan de internetsite te gebruiken in strijd met de auteurswet. Alleen met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de organisatie of een derde rechthebbende, mag informatie van de internetsite door gebruikers van de internetsite worden vermenigvuldigd, bewerkt, geëxploiteerd of anderszins ter beschikking worden gesteld aan derden.

 

Annuleringen

Tot 14 dagen voor aanvang van de verkiezing of tot 14 dagen voor de Award Uitreiking kunt u uw deelname annuleren door een mail te sturen naar vragen@zwembadvanhetjaar.nl. U ontvangt dan 50% van het factuurbedrag retour. Binnen een termijn van 14 dagen voor de aanvang van de verkiezing of de Award Uitreiking kunt u niet meer annuleren. Toegangskaarten voor de Award Uitreiking kunt u wel aan iemand anders geven, deze zijn niet persoonsgebonden. De factuur is uw entreebewijs.

 

Wijzigingen in de Algemene voorwaarden

De organisatie is te allen tijde gemachtigd om tussentijds naar behoefte en zonder voorafgaande kennisgeving de voorwaarden aan te passen. Eventuele wijzigingen zullen bekend worden gemaakt op de internetsite. 

 

Slotbepalingen

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. In gevallen waarin de algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de organisatie van de verkiezing. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van het gebruik van de internetsite worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Den Haag. 

 

Contact

Mocht u na het lezen van de Algemene voorwaarden vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden dan wel verdere vragen hebben over de Verkiezing, de internetsite en/of het stemmen, neem dan contact op via info@zwembadvanhetjaar.nl of per post: Vote Company BV, Postbus 982, 1200 AZ Hilversum.

MBL_facebook_icon_grijs
MBL_twitter_icon_grijs
Kika_klein
OndernemersUnited_klein
LeukVoorJou_klein
VoteCompany_klein